Gmina Rajcza
Ul. Górska 1
34 – 370 Rajcza
tel: (33) 864 31 55, (33) 864 31 58
tel: (33) 864 37 93
e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl

 

Aktywna Rajcza
Gmina Rajcza
Gmina Rajcza

W poszukiwaniu inspiracji...

Woda
Woda

Na szlaku, posłuchaj jak tętni życiem...Gmina Rajcza

W górach...
W górach...

Aby dojrzeć ulotność chwili...

Projekt
Konkurs
Opublikowano: 18.09.2013

KONKURS NA FILMY PROMOCYJNE (TRAILERY)

 

Projekt promocyjny realizowany przez gminę Rajcza przy pomocy słowackiego partnera, zakłada czynny udział w promocji regionu transgranicznego wszystkich jego mieszkańców. Dlatego też, w ramach realizowanego projektu, został ogłoszony konkurs na Filmy Promocyjne obszaru turystycznego terenu transgranicznego. Konkurs skierowany jest dla wszystkich mieszkańców gminy: Rajcza, Skalitè, Milówka, Węgierska Górka oraz Ujsoły.

 

Nie przegap więc okazji! Już dziś stań się reżyserem, scenarzystą i operatorem w jednym – nagraj dowolnym urządzeniem krótki filmik promocyjny i zgłoś go do konkursu. Ty sam decydujesz o tym co nakręcisz i w jaki sposób. W ten sposób możesz przedstawić swój sposób reklamy i promocji naszego terenu, jednocześnie przyczyniając się do wykreowania nowoczesnych form informacji na temat naszego pięknego potencjału kulturalno-przyrodniczego.

 

Konkurs potrwa do 13 grudnia 2013 roku. Najlepsze prace będą nagrodzone: znajdą się na stronie www naszej gminy oraz na portalach społecznościowych. Ponadto dla autorów 6 najlepszych filmów przewidziano  nagrody rzeczowe.

 

 

plakat: /materialy/_upload/plakat_film_pl.pdf

 

 

REGULAMIN KONKURSU
NA FILMY PROMOCYJNE (TRAILERY)

 

I. Organizator i przedmiot konkursu

Organizatorem konkursu na filmy promocyjne (trailery) terenu transgranicznego organizowanego w ramach projektu „Współpraca w Zakresie Promocji Obszaru Transgranicznego w Gminie Rajcza i Gminie Skalité” jest Urząd Gminy Rajcza.

II.                Cele konkursu

·        Organizacja konkursu ma na celu zebranie materiału filmowego promującego obszar turystyczny terenu transgranicznego, w tym atrakcji przyrodniczych, kulturalnych i sportowych, nakręconego przez mieszkańców tegoż regionu. W ten sposób każdy chętny, stając się reżyserem własnego filmu, przedstawi swój sposób reklamy i promocji naszego terenu.

·        Przeznaczenie filmów promocyjnych – Zebrany materiał promocyjny, tj. filmy prezentujące różne spojrzenia na atrakcje naszego regionu, będzie wykorzystany do szeroko pojętej promocji, w celu dotarcia do jak największej ilości osób min. poprzez umieszczenie filmów na portalach społecznościowych, stronie internetowej oraz aplikacjach na smartfony.

 

      III. Uczestnicy konkursu

1.      Konkurs skierowany jest dla wszystkich mieszkańców zamieszkujących gminy: Rajcza, Skalitè, Milówka, Węgierska Górka oraz Ujsoły.

2.      Konkurs ma charakter jednoetapowy i indywidualny.

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie filmu promocyjnego (Trailera), zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt V niniejszego regulaminu wraz z podpisaną kartą zgłoszenia. W przypadku osoby niepełnoletniej, kartę zgłoszenia podpisuje opiekun prawny.

2.      Karta zgłoszenia powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz numer telefonu.

3.      Jedna osoba może przesłać maksymalnie 3 filmy, które wezmą udział w konkursie.

4.      Filmy stanowiące dzieło twórcze autora, nie mogą w żaden sposób nikogo ani niczego obrażać a także stawiać w dwóch znacznych sytuacjach. Ponadto filmy nie mogą być wulgarne zarówno pod względem treści oraz ogólnego wyrazu artystycznego. Prace, które nie dostosują się do tego kryterium będą odrzucone i nie wezmą udziału w konkursie.

5.      Płyta DVD z nagranymi filmami konkursowymi musi być opisana imieniem i nazwiskiem, wiekiem, e-mail oraz telefonem kontaktowym.

6.      Każdy uczestnik konkursu wysyłając film wraz z kartą zgłoszenia jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i jego postanowienia przyjmuje bez zastrzeżeń i czuje się nim związany.

7.      Ponadto każdy uczestnik wysyłając kartę zgłoszenia jednocześnie oświadcza, że:

a.       zgłoszona przez niego praca do konkursu jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, jest wolna od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.

b.      wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: dz. U. z 2002 r. nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) przez Organizatora konkursu do celów związanych z jego przeprowadzeniem , rozstrzygnięciem oraz promocją (min. informacja w artykułach prasowych, internetowych, gazetce gminnej)

8.      Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście do
13 grudnia 2013 roku na adres:

Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1 34-370 Rajcza Z dopiskiem: „KONKURS NA FILMY PROMOCYJNE”

9.      O terminie zgłoszenia pracy konkursowej decyduje data stempla pocztowego. Prace przesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie bądź też niezgodne
z regulaminem nie będą rozpatrywane.

10.  Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

11.  Przystąpienie do konkursu jest traktowane jako jednoczesne oświadczenie, iż film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz majątkowych.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca film do konkursu zrekompensuje Urzędowi Gminy Rajcza jako wyłącznie odpowiedzialnej, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Urząd Gminy Rajcza od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

12.  Każdy uczestnik zgłaszając swoją pracę do konkursu równocześnie oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne i stałe przeniesienie na organizatora konkursu filmy promocyjne całości praw autorskich oraz praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr. 80, poz. 904, z nóź. zm.)

13.  Wszystkie nadesłane filmy promocyjne, staną się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystywać, modyfikować oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

14.  Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

15.  Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu

 

      V. Wymagania techniczne

1.      Nadesłany film promocyjny może zostać nakręcony dowolnym urządzeniem (kamerą, telefonem komórkowym, smart fonem ipt.)

2.      Montaż filmów, obróbka techniczna, dobór muzyki, forma, treść, narracja itp., stanowią wyraz artystyczny autora, który ma pełną dowolność w ich doborze.

3.      Jeden film promocyjny biorący udział w konkursie powinien trwać od min. 2 minut do max. 4 minut.

4.      Film promocyjny należy przesłać w formacie mp4.

5.      Kilka filmów jednego autora (nie więcej niż trzy), mogą być nagrane na jednej płycie DVD wraz z dołączoną jedną kartą zgłoszenia. Należy jednak zaznaczyć w karcie zgłoszenia o ilości przesłanych prac.

 

      VI. Ocena Prac – rozstrzygnięcie konkursu

1.      Zgłoszone na konkurs filmy promocyjne będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

2.      Jury w swojej ocenie będzie brało pod uwagę estetykę, sposób montażu, dobór muzyki, formę, treść, narrację, adekwatność do tematu oraz pomysłowość i oryginalność.

3.      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona podczas XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 12 stycznia 2014 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury. Informacja ta znajdzie się również na stronie internetowej Urzędu Gminy Rajcza (www.rajcza.com.pl). Laureaci zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie oraz
e-meilowo o rozstrzygnięciu konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

4.      Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagród regulaminowych na rzecz równorzędnych wyróżnień.

5.      Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

      VII.  Przyznanie nagród

1.      Jury nagrodzi autorów 6 najlepszych filmów nagrodami rzeczowymi.

2.      Nagrody dla uczestników konkursu są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3.      Na przyznanie nagrody nie wpływa w żaden sposób ilość przesłanych filmów przez jednego autora.

4.      Rozdanie nagród odbędzie się podczas pokazu najlepszych filmów promocyjnych podczas „Popołudnia z filmem Promocyjnym”,  które odbędzie się podczas XIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbędzie się 12 stycznia 2014 roku

5.      W przypadku nie obecności laureata na rozdaniu nagród, laureat jest zobowiązany do 28 lutego 2013r. odebrać nagrodę osobiście w Urzędzie Gminy Rajcza, znajdującego się przy ulicy Górskiej 1 (III p. pokój nr 20).

 

      VIII. Postanowienia końcowe

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie podaniem błędnych lub nie aktualnych danych przez uczestników konkursu lub też za szkody mechaniczne spowodowane w wyniku niezależnych od organizatora.

2.      We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

Turystyka piesza

Piękne szlaki turystyczne zachęcają do wędrówek górskich.

Sporty zimowe

Odwiedź nas zimą. Posiadamy wspaniałe stoki narciarskie. Zapowiada się białe...

Rowery

Każdy, kto jest pasjonatem jazdy na rowerze, powiniem zwiedzić nasze piękne rejony...

Unia Europejska